Zespół Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ornecie

Rada rodziców

Rada Rodziców jest społecznym organem Szkoły, który służy współdziałaniu rodziców i nauczycieli w celu jednolitego oddziaływania na młodzież przez rodzinę i szkołę w procesie nauczania, opieki i wychowania.

Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:

  1. pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań Szkoły,
  2. gromadzenie funduszy w celu wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy,
  3. zapewnienie rodzicom rzeczywistego wpływu na działalność Szkoły,
  4. współudział w realizacji programów nauczania i wychowania oraz zadań opiekuńczych Szkoły,
  5. współpraca ze środowiskiem lokalnym na rzecz rozwoju Szkoły,
  6. informowanie rodziców o ich prawach i obowiązkach, a także podejmowanie działań na rzecz przestrzegania tych praw.


Prezydium Rady Rodziców

Przewodniczący –

Wiceprzewodniczący –

Sekretarz –

Rada Rodziców ustaliła na bieżący rok szkolny składkę na fundusz Rady w wysokości 10 zł miesięcznie

Artykuły