Zespół Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ornecie

Samorząd uczniowski

W ZSZ od wielu lat działa Samorząd Uczniowski. Tworzą go wszyscy uczniowie szkoły. Członkiem samorządu uczniowskiego staje się uczeń automatycznie w chwili przyjęcia do szkoły.

Niezależnie od tego, jak bardzo uczeń jest zaangażowany w życie szkoły, to ma prawo wpływać na to, co się w niej dzieje. Można z tego prawa korzystać na różne sposoby – organizując szkolną drużynę piłki nożnej lub  projekcje filmowe dla kolegów, uczestnicząc w spotkaniach kół zainteresowań, dekorując aulę na imprez lub apel, pisząc artykuły na szkolną stronę internetową lub szkolnego FB. Te i wiele innych działań uczniowskich to  właśnie aktywność samorządu uczniowskiego.

Samorząd uczniowski jest organizacją działająca na rzecz uczniów i zarządzana przez uczniów. To uczniowie decydują, jakimi sprawami samorząd będzie się zajmował. Dlatego pole działania samorządu jest właściwie  nieograniczone. Samorząd reprezentuje interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców, administracji oświatowej. Samorząd poprzez swoje działanie wywiera wpływ na życie szkoły, może współdecydować o sprawach jej dotyczących. Ustawa o systemie oświaty mówi, że Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów.

Samorząd jest organizacją demokratyczną. Uczniowie w sposób nieskrępowany wybierają swoich przedstawicieli, mogą uczestniczyć w tworzeniu i realizacji programu pracy samorządu. Daje to każdemu uczniowi szansę  znalezienia swojego miejsca w szkole.

Artykuły