Zespół Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ornecie

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Zespół Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ornecie

Zespół Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespół Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ornecie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2011-02-24
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-11-08

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-19
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-03-19

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Krystyna Badyda.
 • E-mail: k.badyda@zsz-orneta.edu.pl
 • Telefon: 55 24 21 361

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych CKU w Ornecie
 • Adres: ul. 1 Maja 20
  11-130 Orneta
 • E-mail: k.badyda@zsz-orneta.edu.pl
 • Telefon: 55 24 21 361

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

W nowej części szkoły, od strony ul. Wodnej, jest podjazd dla wózków inwalidzkich oraz winda dla osób niepełnosprawnych.