Zespół Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ornecie

M K Z P

Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

Celem MKZP jest propagowanie oszczędności i gospodarności, udzielanie pomocy materialnej oraz promowanie koleżeństwa i wzajemnej pomocy. MKZP realizuje swoje cele przez udzielanie członkom pożyczek oraz zapomóg.

Członkowie MKZP zobowiązani są do regularnych comiesięcznych wpłat ustalonej kwoty. Wpłaty te mogą być potrącane z wynagrodzenia za pracę lub wpłacane bezpośrednio na konto MKZP.

Wkład członkowski oraz pożyczka udzielona członkowi MKZP nie są oprocentowane.

Szczgóły dotyczące funkcjonowania MKZP określone są w statucie.

Dokumenty