Zespół Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ornecie

Wolontariat

W ZSZ od kilku lat bardzo prężnie działa Szkolne Koło Wolontariatu. Jego istnienie młodzież ZSZ zawdzięcza charyzmie i pomysłowości Pani Iwony Szcząchor, która jest jego opiekunem.

Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły - nauczycieli, uczniów i rodziców - na rzecz potrzebujących. To właśnie tu młodzi ludzie uczą się postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka. Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych.

Pani Iwona Szcząchor wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka odciska dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach ich życia. Staram się, aby uczniowie byli pełni pasji i zaangażowania, kierowali się wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Uczniowie chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie. Wolontariat również rozwija wśród młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego. Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno - wychowawczy.

Artykuły