Zespół Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ornecie

Kierownik Szkolenia Praktycznego

Do zadań kierownika szkolenia praktycznego należy:

  • koordynacja działań związanych z organizacją i przeprowadzaniem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie według obowiązujących procedur,
  • koordynowanie działań związanych z organizacją przebiegu kształcenia zawodowego dla uczniów techników i branżowej szkoły I stopnia zgodnie z programem nauczania dla danego zawodu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu,
  • współpraca z podmiotami przyjmującymi uczniów na praktyczną naukę zawodu dla prowadzonych kierunków kształcenia zawodowego,
  • prowadzenie dokumentacji związanej z organizacją i przebiegiem praktycznego kształcenia zawodowego,
  • podejmowanie innowacyjnych działań w zakresie podnoszenia poziomu kształcenia zawodowego uczniów,
  • opracowanie wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie,
  • promocja szkoły w środowisku lokalnym,
  • organizowanie spotkania z pracodawcami,
  • zwalnianie uczniów z praktyk i zajęć praktycznych celem reprezentowania szkoły,
  • przedstawianie sprawozdań Radzie Pedagogicznej z przebiegu praktycznej nauki zawodu i praktyk zawodowych.

Artykuły