Zespół Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ornecie

Stowarzyszenie

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH PRZYSZŁOŚĆ W ORNECIE

REGON: 280089253
NIP: 7431920080
KRS: 0000246561

Cele Stowarzyszenia:

 1. Szerzenie oświaty w środowiskach mniej zasobnych finansowo,
 2. Udzielanie pomocy uczniom w wyrównywaniu dysproporcji posiadanej wiedzy,
 3. Promocja Szkoły w powiecie,
 4. Umacnianie rangi szkoły poprzez doposażenie w sprzęt i pomoce naukowe,
 5. Organizowanie różnorodnych form wypoczynku dla młodzieży i kadry nauczycielskiej,
 6. Doskonalenie kadry nauczycielskiej,
 7. Promowanie gospodarstw agroturystycznych oraz małej przedsiębiorczości w regionie za pośrednictwem Internetu,
 8. Przekwalifikowanie okolicznej społeczności rolniczej od innych zawodów poprzez organizowanie kursów,
 9. Wprowadzanie programów informatycznych promujących przedsiębiorczość.

Działalność:

 1. Stowarzyszenie wspomaga finansowo uczniów.
 2. Stowarzyszenie finansuje organizację imprez i uroczystości szkolnych.
 3. Stowarzyszenie pokrywa koszty zorganizowania zawodów i konkursów.
 4. Stowarzyszenie pozyskuje środki na organizację zajęć pozalekcyjnych  dla uczniów.
 5. Stowarzyszenie współdziała z innymi organizacjami pozarządowymi oraz organami samorządowymi.