Zespół Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ornecie

UMOWA PATRONACKA VEOLIA PÓŁNOC I ZSZ

Podnoszenie jakości pracy szkoły to jeden  z priorytetowych celów, które postawiła przed sobą Pani Krystyna Badyda Dyrektor Szkoły. Jest to możliwe dzięki tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi i  aktywności uczniów. 

Dlatego w tym celu 9.11. dzięki ogromnej determinacji Dyrektora Szkoły oraz wielkiemu zaangażowaniu Pani Jolanty Wasylczyszyn-Krawczyk nauczycielki przedmiotów zawodowych energetycznych doszło do popisania umowy patronackiej pomiędzy:
Veolia Północ Sp. z.o.o. reprezentowaną przez Pana Janusza Panasiuka-Prezesa Zarządu oraz Pana Daniela Domarackiego-Dyrektora ds. Technicznych, Prokurenta,
a Zespołem Szkół Zawodowych reprezentowanym przez Panią Krystynę Badydę Dyrektora ZSZ.
Patronatem zostają objęte klasy kształcące w zawodzie technik energetyk.
W ramach umowy, Patron będzie wspierał szkołę w:
-organizacji praktyk zawodowych,
-dopasażeniu pracowni energetycznej w niezbędny sprzęt, narzędzia i urządzenia,
-tworzeniu podstawy programowej w zawodzie technik energetyk,
-organizowaniu wizyt studyjnych zawodoznawczych,
-przygotowaniu uczniów do konkursów i olimpiad.
Umowa zawiera jeszcze wiele innych i bardzo ciekawych punktów określających zasady promocji i kształcenia kadry zawodowej.
Podpisanie umowy patronackiej oraz realizacja jej wzajemnych zobowiązań sprawi, że nasi uczniowie zdobędą niezbędna wiedzę i umiejętności potrzebne do otwierającego się przed nimi rynku pracy.
Serdecznie dziękujemy Veolia Północ za chęć współpracy, otwartość i życzliwość. Jesteśmy dumni, że jesteście naszym partnerem.
Dziękujemy