Zespół Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ornecie

Stypendia szkolne o charakterze socjalnym za okres wrzesień-grudzień 2021

Zwracamy się do Państwa, którzy otrzymali decyzję o przyznaniu stypendium szkolnego o charakterze socjalnym, z prośbą  o przygotowanie kompletu  dokumentów  w  kopercie  (kserokopia  decyzji,  dowody  potwierdzające poniesione  wydatki w 2021 roku ), opisanej imieniem, nazwiskiem i numerem telefonu oraz pozostawienie koperty w skrytce pocztowej znajdującej się w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Ornecie przy ul. Zamkowej 26.

Z chwilą uruchomienia wypłaty stypendium, będą Państwo indywidualnie informowani telefonicznie o terminie odebrania przyznanego świadczenia.

Przypominamy, że stypendium szkolne może być realizowane w formie:

 1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach realizowanych poza szkołą,
 2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności:
  1. zakup podręczników ( nie objętych dotacją ), lektur, encyklopedii, innych książek pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego,
  2. zakup pomocy dydaktycznych, w tym specjalistycznych edukacyjnych programów komputerowych,
  3. zakup wyposażenia osobistego bezpośrednio związanego z realizacją procesu dydaktycznego, w tym zeszytów, długopisów, piórników, plecaków, tornistrów, sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami,
  4. zakup stroju sportowego, galowego,
  5. zakup rzeczy i przedmiotów nie stanowiących pomocy dydaktycznych, ale mających wpływ na realizację procesu edukacyjnego lub wykonywanie obowiązku szkolnego przez ucznia,
  6. pokrycie kosztów transportu środkami komunikacji zbiorowej do i ze szkoły, w której uczeń pobiera naukę.