Zespół Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ornecie

REKRUTACJA TRWA - SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

Ósmoklasisto, wybierając edukację w Szkole Branżowej I Stopnia musisz wiedzieć, że jej celem jest uzyskanie przez Ciebie, czyli młodocianego pracownika umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej niezbędnych do odpowiedzialnego wykonywania zawodu.

W ZSZ możesz rozpocząć naukę w każdym zawodzie. Możesz być;

 • fryzjerem,
 • dekarzem,
 • mechanikiem pojazdów samochodowych,
 • murarzem,
 • monterem instalacji i sieci sanitarnych,
 • kucharzem,
 • rolnikiem,
 • piekarzem,
 • lakiernikiem samochodowy,
 • cukiernikiem,
 • sprzedawca,
 • cieślą,
 • pszczelarzem,
 • stolarzem,
 • operatorem obrabiarek skrawających,
 • oraz kim tylko zapragniesz

Po ukończeniu Branżowej Szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji uzyskasz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, a także otrzymasz wykształcenie zasadnicze branżowe.

Nauka zawodu składa się z trzech integralnych, równolegle realizowanych części:

 • kształcenie ogólne odbywa się w szkole,
 • kształcenie zawodowe teoretyczne odbywa się na kursach dokształcających poza szkołą,
 • kształcenie zawodowe praktyczne czyli tzw. praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, który powinien posiadać do tego odpowiednie kwalifikacje.

Naukę zawodu może podjąć młodociany, który:

 • ukończył ośmioletnią szkołę podstawową,
 • jeżeli nie ukończył 14 lat przedstawił zaświadczenie z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej o braku przeciwskazań do nauki zawodu,
 • przedstawił zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że praca w wybranym zawodzie nie zagraża jego zdrowiu.

Nauka w Szkole Branżowej:

 • trwa 36 miesięcy tzn. 3 lata,
 • młodociany pracownik zatrudniony w celu nauki zawodu posiada wszystkie prawa wynikające z Kodeksu Pracy, w tym prawo do:
 • wynagrodzenia,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • urlopu,
 • bezpłatnej opieki lekarskiej.

Informacje o zawodach i egzaminach dostępne są na:

Zapraszamy