Zespół Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ornecie

Informacja Dyrektora Szkoły do uczniów i rodziców

Dyrektor Szkoły przypomina wszystkim uczniom i rodzicom o obowiązujących "Zasadach kształcenia na odległość w Zespole Szkół Zawodowych CKU w Ornecie", a w szczególności o tym, że:

 

 1. Nauczanie zdalne jest obowiązkowe. Tylko usprawiedliwione przez rodzica/prawnego opiekuna okoliczności zwalniają ucznia z uczestnictwa w wyznaczonych przez nauczyciela formach i metodach pracy.
 2. Obecność ucznia odbywa się na podstawie logowania do dziennika elektronicznego lub obecności uczniów podczas lekcji on-line, a pobieranie materiałów i odsyłanie prac domowych, a także praca, aktywność i odpowiedzi ustne podczas lekcji on-line są podstawą do  wystawiania ocen i klasyfikowania.
 3. Na polecenie nauczyciela uczeń powinien włączyć kamerkę udostępniającą jego wizerunek (bez tła), jako potwierdzenie obecności i gotowości do zajęć lub podczas odpowiedzi indywidualnej.
 4. Szczegółowe kryteria oceniania na czas nauczania zdalnego  z poszczególnych przedmiotów ustalają nauczyciele i zapoznają z nimi uczniów.
 5. Uczeń ma obowiązek brać aktywny udział w lekcjach, przygotować zeszyt przedmiotowy i podręcznik oraz  przestrzegać ustalonych zasad.
 6. Zabronione jest nagrywanie i rozpowszechnianie zajęć on-line bez zgody prowadzącego.
 7. Zadana praca domowa powinna być odesłana w terminie określonym przez nauczyciela.
 8. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły, przy ustalaniu oceny zachowania ucznia bierze się pod uwagę jego aktywność w nauczaniu zdalnym.
 9. Rodzic/prawny opiekun powinien zapoznać się z zasadami  pracy szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania i z zasadami organizacji nauczania zdalnego.
 10. Rodzic/prawny opiekun ma obowiązek stałego kontaktu z nauczycielem, zwłaszcza w razie pojawiających się trudności w nauce lub innych przyczyn nieaktywności ucznia w procesie dydaktycznym (brak logowania, brak aktywności w odrabianiu prac domowych, brak odpowiedzi na maile nauczycieli itp.)
 11. Kontakt nauczyciel z rodzicem/prawnym opiekunem odbywa się poprzez dziennik elektroniczny Librus lub w innej formie, uzgodnionej przez obie strony.