Zespół Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ornecie

Moja mała Ojczyzna

Moja mała ojczyzna

 

Niepodległościowy konkurs fotograficzny i literacki
Moja mała Ojczyzna - pocztówka z powiatu lidzbarskiego.

1. Postanowienia ogólne:

 • Organizatorami konkursu jest Zespół Szkół Zawodowych CKU w Ornecie
 • Tematem konkursu jest fotograficzne lub literackie przedstawienie walorów miejscowości lub okolicy, w której mieszkają uczniowie, tzw. Małej Ojczyzny (mogą to być zabytki, ciekawe miejsca, krajobrazy, itp.).


2. Cele konkursu:

 • Wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej.
 • Pogłębianie wrażliwości i otwarcia na otaczający świat, niezwykłość miejsc.
 • Budzenie twórczej aktywności, skłanianie do poszukiwań i rozwijania pasji, zainteresowań.
 • Doskonalenie umiejętności fotograficznych i literackich.
 • Wprowadzenie uczniów w atmosferę zdrowej rywalizacji.


Regulamin określa zasady przeprowadzania konkursu.
3. Zasady konkursu

 • Czas trwania konkursu - od 3 listopada 2020 do 15 listopada 2020r.
 • Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń ZSZ w Ornecie.
 • Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie pracy fotograficznej lub literackiej (wiersz, opowiadanie, esej, felieton) do p. Katarzyny  Leszczyńskiej poprzez przesłanie 1 zdjęcia lub 1 utworu literackiego na adres mailowy:  katarzyna.leszczynska.zsz@wp.pl lub przyniesienie  pendrive’a z plikiem zawierającym zdjęcie lub utwór literacki do szkoły po wcześniejszym umówieniu się z organizatorem na spotkanie.
 • Zgłoszenie fotografii lub utworu literackiego do konkursu przez uczestników oznacza akceptację warunków konkursu określonych w niniejszym regulaminie oraz jest jednoznaczne z oświadczeniem, iż fotografia lub utwór literacki złożony w konkursie został wykonany osobiście.
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z pózn. zm.).
 • Do konkursu można zgłaszać jedynie zdjęcia lub utwory literackie, które nie zostały wcześniej nagrodzone ani wyróżnione w innych konkursach.

4. Rozstrzygnięcie konkursu

 • Najciekawsze prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową powołaną przez Dyrektora Szkoły i ogłoszone na stronie internetowej szkoły i Facebooku szkoły 16 listopada 2020r.


Organizatorzy

K. Leszczyńska i R. Sielicki