Zespół Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ornecie

Informacja dyrektora szkoły w sprawie postępowania w czasie epidemii COVID-19

W okresie epidemii kontakt z rodzicami/prawnymi opiekunami odbywa się głównie za pomocą środków komunikacji na odległość – telefon, e-mail, e-dziennik.
 
KONTAKTY
Szkoła  tel. 55 242 13 61
Dyrektor tel. 505 024 330
Procedury komunikacji z rodzicami/prawnymi opiekunami uczniów.
  1. Na terenie szkoły mogą przebywać tylko rodzice/prawni opiekunowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcje górnych dróg oddechowych.
  2. W okresie epidemii kontakt z rodzicami/prawnymi opiekunami odbywa się głównie za pomocą środków komunikacji na odległość – telefon, e-mail, e-dziennik. W przypadku funkcjonowania szkoły w wariancie C (kształcenie zdalne) jest to jedyny sposób komunikacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem.
  3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do podania wychowawcy numeru telefonu, e-maila do kontaktu i aktualizowanie go w razie zmian.
  4. W wyjątkowych sytuacjach rodzic/ opiekun prawny umawia się z dyrektorem, wychowawcą , nauczycielem na spotkanie bezpośrednie za pomocą środków komunikacji na odległość.
  5. Wchodząc na teren szkoły wejściem nr 1 rodzic/opiekun prawny  zobowiązany jest  założyć maseczkę lub przyłbicę, zdezynfekować ręce lub założyć rękawiczki i udać się najkrótszą drogą do sekretariatu szkoły . Sekretarz szkoły informuje nauczyciela o przyjściu rodzica.
  6. W przypadku pojawienia się objawów chorobowych sugerujących infekcje dróg oddechowych u dziecka, rodzic zostanie poinformowany telefonicznie o zaistniałej sytuacji i powinien niezwłocznie odebrać dziecko ze szkoły.
  7. 7.Rodzic bezwzględnie powinien podporządkować się decyzji powiatowej stacji sanitarno – epidemiologicznej odnośnie dalszych działań.
  8. 8.Do kontaktu ze szkołą wyznacza się następujący numer telefonu 55 242 13 61 lub e-dziennik.
  9. 9.Rodzice nieobecni na zebraniu zobowiązani są do zapoznania się z w/w procedurami, zamieszczonymi na e- dzienniku LIBRUS.