Zespół Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ornecie

Informacja dyrektora szkoły w sprawie terminów rekrutacji 2020

Dyrektor ZSZ CKU informuje, że w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/21   do klas pierwszych technikum i branżowej szkoły I stopnia będą brane pod uwagę oceny        z geografii i języka angielskiego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/21

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły
  15 czerwca 2020 – 10 lipca 2020
 2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o  zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  31 lipca 2020 – 4 sierpnia 2020
 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
  12 sierpnia 2020
 4. Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie
  Od 15 czerwca 2020 – 14 sierpnia 2020
 5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia, w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty ( o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły)
  13 sierpnia 2020 – 18 sierpnia 2020
 6. Przedłożenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz innych stosownych orzeczeń
  13 sierpnia 2020 – 18 sierpnia 2020
  W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia, rodzic kandydata informuje o tym Dyrektora Szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Zaświadczenie musi być złożone nie później niż 25 września 2020 r.
 7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły
  19 sierpnia 2020
 8. Możliwość wystąpienia do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
  do 22 sierpnia 2020
 9. Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia
  do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
 10. Możliwość wniesienia do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
  do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia
 11. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
  do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/21 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego.
W  przypadku kandydatów, którzy nie zostaną przyjęci w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/21, o przyjęciu do szkoły będzie decydował Dyrektor szkoły.